21 juni 2024

Zomerzonnewende - moment van bezinning en vernieuwing

Op zondag 16 juni j.l. vierde onze loge, samen met broeders en zusters van andere loges van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV plus vertegenwoordigers van andere Orden de Zomer-zonnewende in het logegebouw in Delft. We gingen op zoek naar belemmeringen en vernieuwing.

De Zomer-zonnewende is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven de Kreeftskeerkring en markeert de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond. Daarna worden de dagen weer korter tot aan de kortste dag op de Winter-zonnewende, rond 21 december.

Tijdens onze zitting stonden we stil bij de vraag wat ons belemmert bij, wat vrijmetselaren noemen, de symbolisch bouw aan de Tempel der Mensheid. Dat betekent: het werken aan een mooiere maatschappij. Welke ballast moeten we achter ons laten om daar beter in te worden? En welke vernieuwing hebben we nodig? 

Vrijmetselaar ben je niet met woorden maar juist met daden. Vanuit onze traditionele centrale waarden Wijsheid, Kracht en Schoonheid hebben we de opdracht om praktisch invulling geven aan de belangrijke sociaal-maatschappelijke zaken als Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. 

Om dat aan te kunnen pakken moeten we, ook in onze werkplaatsen, beginnen met meer te praten over de sociale en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Vroeger waren vrijmetselaren druk bezig met het vullen van gaten in de zich ontwikkelende sociale wetgeving en daarover praten. Tegenwoordig rust daar in veel loges weer een taboe op. En dat terwijl er nog steeds veel te verbeteren valt in de maatschappij. Denk maar aan armoede en discriminatie. 

Er zijn dus ook nu meer dan voldoende kansen om actief bij te dragen aan een betere maatschappij, zowel in onze directe omgeving als verder weg. Een inspirerende uitdaging voor ieder mens van goede wil, en zeker voor elke vrijmetselaar.

Illustratie bron, Fair Use

25 maart 2024

Loge Plato 50 jaar

Loge Plato bestaat 50 jaar. 

Of eigenlijk: 52 jaar want de loge zag het Licht op 28 april 1972. In 2022 was er, door de COVID-pandemie en andere omstandigheden, geen goede gelegenheid om het 50-jarig jubileum van onze Loge op gepaste wijze te vieren. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Daarom werd op zondag 24 maart j.l. tijdens een feestelijke zitting alsnog het halve eeuwfeest van Loge Plato gevierd, samen met alle NGGV loges en bezoekers van elders. 

Loge Plato kan terugkijken op een interessante en bewogen halve eeuw, zowel binnen de Loge als in de wereld daarbuiten, die vrijmetselaren “het Westen” noemen. Ons oprichtingsjaar 1972 was er een in een tijd van hoogconjunctuur, hogere lonen, modernisering, veraangenaming van het leven. Maar ook van stijging van de werkloosheid door automatisering. Het was de tijd van versoepeling van regels en van de verzorgingsstaat, van warme en koude oorlog en vredesbewegingen. Een tijd van het opkomen voor rechten. 

Ook was het een tijd waarin mensen zochten naar innerlijke vrede en rust. Godsdienst werd minder een zaak van regels en meer een kwestie van spiritualiteit, die vaak gezocht en gevonden werd in het hindoeïsme en boeddhisme. De New Age-beweging werd geboren. 

In die tijd werd binnen de nog relatief jonge Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV (zelf ontstaan in 1960) in Den Haag een Loge voor mannen en vrouwen opgericht met de naam Plato. Er kunnen verschillende redenen geweest zijn voor een groep vrijmetselaren om voor hun nieuwe Loge de naam van een antieke Griekse filosoof uit 400 voor Christus te kiezen. Hoe dan ook, de naam Plato werd toen passend gevonden. 

Is hij dat nog steeds? Plato zette in zijn tijd aan tot nadenken over actuele zaken als rechtvaardigheid, het vinden van inspiratie daarvoor in filosofische ideeën, en het vorm geven van rechtvaardigheid, via gedegen onderwijs, in bestuur en maatschappelijke inrichting. En hij doet dat, via zijn werken, nog steeds.

Daarmee verdienen Plato en zijn erfenis ons inziens een rol in moderne, humanistische, maatschappelijk geëngageerde vrijmetselarij. Het soort vrijmetselarij dat onze loge probeert vorm te geven. Waardoor “Plato” een passende naam is voor onze Loge, ook in de volgende 50 jaar.

Deze blog is grotendeels gebaseerd op een bijdrage van Zr Jacqueline aan het boekje Loge Plato 1972-2022 dat zij ter gelegenheid van het 10e lustrum aanbood. De illustratie toont de filosoof Plato in een detail van het fresco De School van Athene door Rafaël rond 1509 in opdracht van paus Julius II geschilderd in het Vaticaan. Publiek domein.

15 februari 2024

Maak (alsnog) kennis met moderne vrijmetselarij

Op woensdag 7 februari j.l. hield Loge Plato haar Open Avond in Den Haag over moderne gemengde vrijmetselarij. Het was, gezien de reacties, een geslaagde avond. De gasten en wijzelf genoten van de grote opkomst, de inspirerende ruimte, de leerzame en deels heel persoonlijke verhalen van leden, de vele vragen en antwoorden en, last but not least, de gezellige ontvangst en het lange en geanimeerde napraten. 

Maar daarmee zijn we er niet. Er wordt hard gewerkt aan een follow-up! Voor zowel mensen die geweest zijn, als mensen die er hadden willen zijn maar niet konden. 

Verschillende van onze gasten van 7 februari hebben interesse getoond in een vervolggesprek. Dat noemen wij een "Ronde Tafel". Daarmee bedoelen we enkele informele, ongedwongen gesprekken van geïnteresseerden met enkele leden van de loge. Daarin praten we door over de Vrijmetselarij, wat je er wel en niet van mag verwachten en wat er van leden wordt verwacht. Mensen die op 7 februari bij ons te gast waren kunnen zich daarvoor per mail opgeven. 

Daarnaast weten we van meerdere personen dat ze wel hadden willen komen maar dat deze datum niet schikte of dat er onverwacht een kink in de kabel kwam waardoor ze verstek moesten laten gaan. Hen, en eventuele nieuwe geïnteresseerden, willen we de gelegenheid geven alsnog deel te nemen aan een extra eerste kennismaking met de loge. Afhankelijk van het aantal opgaven worden het een of meer fysieke avonden in het logegebouw van Den Haag of Delft, of een of meer zoom-bijeenkomsten. Optie is een individueel (zoom-)gesprek, hoewel onze voorkeur uitgaat naar groepsbijeenkomsten. Immers, vrijmetselarij is bij uitstek groeps-werk. Juist de onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie kan iemand uit zijn eigen gewoonten en gedachtewereld lokken waardoor nieuwe ervaringen en inzichten kunnen ontstaan. Ook voor deelname aan deze extra eerste kennismaking kan men zich per mail opgeven. 

Een speciale interessegroep blijken diegenen die al een inwijdingsachtergrond hebben, bijvoorbeeld binnen vrijmetselarij of Rozekuisers. Bij voldoende belangstelling organiseren we voor hen een aparte kennismakingsbijeenkomst. 

Kortom: maak (alsnog) kennis met moderne gemengde Vrijmetselarij. Als je mee zou willen doen aan een van bovengenoemde, nog via datumprikkers te plannen bijeenkomsten, aarzel dan niet je onmiddellijk per mail op te geven. Je bent van harte welkom.